นโยบายการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน

 • เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริตทางwww.ohayo.in.th จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน

 • ทางเว็บไซต์www.ohayo.in.th จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ การร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม www.ohayo.in.th จะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

 • ผู้ร้องเรียนกรุณาระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้ชัดเจน และแจ้งมาทางบริษัทฯ โดยสามารถแจ้งได้ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้

       - ช่องทางที่ 1 จดหมายทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง:
          บริษัท เจ.ที.ที.จำกัด
          801/126 หมู่ที่ 8 ถนนวิภาวดีรังสิต ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

       - ช่องทางที่ 2 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) :
          E-mail address : ohayo.online@gmail.com

       - ช่องทางที่ 3 ติดต่อผ่านทางหน้าเว็บไซต์ โดยท่านสามารถ คลิกที่นี่ เพื่อแจ้งรายละเอียด 

ช่องทางการระงับข้อพิพาทโดยกลไกภายนอก

 • ในเบื้องต้นหากมีข้อร้องเรียน กรุณาติดต่อมายังช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่แจ้งไว้ด้านบน
 • หากกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทโดยผู้ประกอบการไม่เป็นที่พอใจของลูกค้า ลูกค้าสามารถใช้ช่องทางภายนอกที่ลูกค้าสามารถดำเนินการระงับข้อพิพาทได้ โดยติดต่อมายัง   
  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
  563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
  โทร : 0-2547-5960 โทรสาร : 0-2547-5973 (กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์)
  E-mail : e-commerce@dbd.go.th
Powered by MakeWebEasy.com